PANEUROPA-UNION DEUTSCHLAND E.V. PANEUROPA-JUGEND DEUTSCHLAND E.V.
President: Bernd Posselt, berndposselt@t-online.de
Secretary General: Johannes Kijas, hans@kijas.de
Dachauer Str. 17, 80335 München
Tel. +49-89-554683, Fax :   +49-89-594768
e-mail: paneuropa-union@t-online.de
web: de.paneuropa.org
President: Franziskus Posselt, franziskus.posselt@gmx.de
Secretary General: Marcus Schneid, marcus.schneid@t-online.de
Dachauer Str. 17, 80335 München
Tel.: +49-89-554683, Fax : +49-89-594768
e-mail: kontakt@paneuropa-jugend.eu
web: www.paneuropa-jugend.org
 
CHRISTLICH-PANEUROPÄISCHES STUDIENWERK E.V. EUROPÄISCHE RUNDE
 
President: Wolfgang Stock, w.stock@gmx.net
Köpenicker Str. 50, 15569 Woltersdorf
Tel.: +49-3362-75870, Fax : +49-3362 -75871
e-mail: w.stock@gmx.net
President: Johannes Kijas, hans@kijas.de
Dachauer Str. 17, 80335 München
Tel. +49-89-554683, Fax :   +49-89-594768
e-mail: paneuropa-union@t-online.de